Kennelpiirin säännöt

Voimassaolevat säännöt: 27.03.2023

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
1 §
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Hämeen Kennelpiiri ry, josta jäljempänä
käytetään nimitystä Kennelpiiri. Sen kotipaikka on Tampere.
Pohjois-Hämeen Kennelpiirin toiminta käsittää alueen, jonka muodostavat seuraavat kunnat: Akaa, Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.

Kuntaliitokset voivat vaikuttaa kuntaluetteloon ja alueeseen, joka kuuluu Pohjois-Hämeen Kennelpiiriin.


Suomen Kennelliitto ja Kennelpiirit
2 §
Kennelpiiri on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (jäljempänä Kennelliitto) valtuuston jäseneksi hyväksymä alueorganisaatio, joka toimielimenä vastaa Kennelliiton edustuksesta
omalla alueellaan.

Kennelliitto ohjaa ja valvoo Kennelpiirin toimintaa. Kennelpiirien
toiminta määritellään tarkemmin Kennelliiton valtuuston hyväksymässä
kennelpiiriohjesäännössä, jota Kennelpiirien on noudatettava.

Kennelliiton valtuusto päättää alueorganisaationaan toimivien kennelpiirien lukumäärän ja rajat. Kennelpiirin oikeudet alkavat valtuuston päättämästä ajankohdasta. Kennelpiirin jäsenyys päättyy
valtuuston päätöksellä, jos sen toiminta lakkaa tai on Kennelliiton
tarkoituksen (2 §) vastaista. Jäsenyys päättyy valtuuston päätöspäivänä.


Kennelpiirin tarkoitus ja toimintamuodot
3 §
Kennelpiirin tarkoituksena on edistää alueellaan koiraharrastustoiminnan tunnetuksi tekemistä ja koiraharrastuksen laajentamista sekä kehittää edellytyksiä koirien hyvinvoinnille ja koiranpidolle niin, että koira on luonteva osa suomalaista elämänmuotoa

Kennelpiiri edistää rekisteröityjen koirien vastuullista omistamista, kasvattamista ja käyttöä. Tavoitteena on terve, hyväluonteinen, käyttöominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen, hyvinvoiva koira.

4 §
Kennelpiiri seuraa alueellaan koiranpidon yhteiskunnallista kehitystä, pitää yhteyttä ja antaa lausuntoja viranomaisille, vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen edistääkseen koiran ja koiraharrastajien etuja yhteiskunnassa.

Tarkoitustaan Kennelpiiri toteuttaa johtamalla, kehittämällä ja seuraamalla koiratoimintaa alueellaan näiden sääntöjen ja Kennelliiton antamien ohjeiden mukaisesti.

Tarkoitustaan Kennelpiiri toteuttaa myös järjestämällä koulutuksia,
näyttelyitä, kokeita, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi Kennelpiiri voi omistaa toimintaansa varten
tarpeellisia irtaimistoja ja kiinteistöjä, asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

5 §
Kennelpiirin on toimitettava Kennelliitolle sen hallituksen antamien
ohjeiden mukainen toimintailmoitus vuosittain.

6 §
Kennelpiirin virallinen kieli on suomi

Jäsenyys Kennelpiirissä
7 §
Kennelpiirin jäseniksi voidaan hyväksyä paikallisesti tai alueellisesti toimivia rekisteröityjä koiratoiminnan harrastusyhdistyksiä, rotukerhoja tai rotuyhdistyksiä, joiden kotipaikka on Kennelpiirin alueella.

Kennelpiirin hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenyyden, kun yhdistys
on hyväksytty Kennelliiton jäseneksi.

Suomen Kennelliiton hallitus voi hyväksyä Kennelpiirin jäsenyhdistyksen Kennelliiton jäseneksi. Yhdistys hakee Kennelpiirin hallitukselta puoltoa Kennellitolle tehtävään jäsenhakemukseen.

Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen yleisen kokouksen päätös hakea
Kennelpiirin ja Kennelliiton jäsenyyttä, yhdistyksen säännöt, yhdistysrekisteriote ja toimihenkilöluettelo.

Rotujärjestöt ja lajiliitot eivät voi olla Kennelpiirin jäseniä.

Kennelpiirin vuosikokous voi hallituksen esityksestä 3/4 äänten enemmistöllä kutsua Kennelpiirin tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti edistäneen henkilön kunniajäseneksi tai Kennelpiirin hallituksen entisen puheenjohtajan kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla vain yksi.

8 §
Kennelpiirin jäsenyhdistyksen on toimitettava Kennelpiirin hallituksen määräämänä aikana kennelpiirille toimintailmoitus ensisijaisesti Kennelliiton Omakoira sovellusta käyttäen. Ilmoituksessa tulee ilmetä myös toimihenkilöt yhteystietoineen sekä yhdistyksen toimintavuoden viimeisen päivän jäsenmäärä. Jäsenyhdistyksen äänimäärä Kennelpiirin vuosikokouksessa määräytyy toimintailmoituksen mukaan.

9 §
Kennelpiirin jäsenyhdistyksen tulee toiminnassaan noudattaa Kennelliiton ja Kennelpiirin hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä.
Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa Kennelliiton ja
Kennelpiirin sääntöjen kanssa.

Eroaminen Kennelpiiristä
10 §
Jos jäsenyhdistys haluaa erota Kennelpiiristä, siitä on eroavan yhdistyksen tehtävä kirjallinen ilmoitus Kennelpiirin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta Kennelpiirin vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Kennelpiirin hallitus voi katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi Kennelpiiristä, jos se ei ole toimintakauden loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuansa. Kummassakin tapauksessa eroaminen katsotaan tapahtuneeksi toimintavuotta seuraavan vuoden alusta.

11 §
Hallitus voi vähintään 3/4 äänten enemmistöllä erottaa jäsenyhdistyksen Kennelpiiristä, jos se rikkoo Kennelpiirin sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta Kennelpiirin hallituksen antamia sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita, muutoin toimii Kennelpiirin tarkoitusperien tai hyvän kenneltavan tai lain vastaisesti tai eroaa Kennelliitosta. Lievistä rikkomuksista Kennelpiirin hallitus voi antaa jäsenyhdistykselle huomautuksen.

12 §
Hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa Kennelpiirin vuosikokoukselle. Valitus on toimitettava 14 vuorokauden kuluessa
päätöksen tiedoksi saamisesta Kennelpiirin hallitukselle. Erottamiseen vaaditaan vuosikokouksessa 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

13 §
Jäsenyhdistyksellä, joka eroaa tai erotetaan Kennelpiiristä, ei ole
mitään oikeutta Kennelpiirin varoihin.

Taloudelliset asiat
14 §
Pohjois-Hämeen Kennelpiirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsen yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin valtuuttaa sihteerin
ja rahastonhoitajan tai jonkun muun Kennelpiirin toimihenkilön yksin
kirjoittamaan Kennelpiirin nimen.

15 §
Jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous määrää Kennelpiirin
hallituksen esityksestä, on maksettava vuosittain toukokuun loppuun
mennessä.

Hallitus ja Kennelpiirin toimihenkilöt
16 §
Kennelpiirin hallinnosta vastaa hallitus ja Kennelpiirin päätäntävaltaa käyttää Kennelpiirin kokous. Toimihenkilöiden toimikausi alkaa vuosikokouksesta.

17 §
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kolme (3) jäsentä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja luottamushenkilöiden on oltava Kennelliiton henkilöjäseniä.
Hallitukseen tulisi mahdollisuuksien mukaan valita jäseniä niin, että kaikki harrastusmuodot ovat edustettuina. Vuosikokous valitsee Kennelpiirin puheenjohtajan ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.
Kahden ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla.
Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, seuraava Kennelpiirin kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Kennelpiirin hallitus voi valita tarpeen vaatiessa myös muita toimihenkilöitä.

18 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on kuusi (6) hallitukseen
kuuluvaa, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

19 §
Hallituksen tehtävänä on yhdistyslakia, näitä sääntöjä ja Kennelpiirin kokouksen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:
- Johtaa Kennelpiirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
- Huolehtia Kennelpiirin ja omien kokousten päätöksien toimeenpanosta
- Edustaa Kennelpiiriä ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa
- Valita 17 §:ssä mainitut: sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä päättää kulukorvauksista ja palkkioista
- Valmistaa ja esittää Kennelpiirin vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit, toiminnan- / tai tilintarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä muut vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat
- Hyväksyä uudet jäsenyhdistykset 7 §:n mukaisesti
- Pitää jäsenyhdistyksistä luetteloa, johon merkitään jäsenyhdistyksen täydellinen nimi ja kunta, jossa tällä on kotipaikka
- Päättää jäsenten erottamisesta ja huomautusten antamisesta (11§) ja antaa mahdollisia määräaikaisia toimintakieltoja niille henkilöille, joille Kennelpiiri on itsenäisesti, ilman Kennelliiton vahvistusta, myöntänyt oikeudet kyseiseen tehtävään. Toimintakielto voidaan antaa Kennelpiirin ja sitä velvoittavien Kennelliiton sääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta. Kennelpiiri ei ole oikeutettu antamaan toimintakieltoa Kennelliiton toimivaltaan kuuluvien kokeiden, kilpailujen ja näyttelyiden osalta. 
- Nimetä Kennelpiirin toimihenkilöt sekä esittää Kennelliitolle alueellaan
toimivat Kennelliiton toimihenkilöt 
- Valita vuosikokouksen nimeämien jaostojen puheenjohtajat ja niihin kulloinkin tarpeelliseksi katsottu määrä jäseniä 
- Valita valitsijamiehet valtakunnallisten otteluiden valintakokeisiin ja käsitellä jäsenyhdistystensä yksi (1) kuukausi ennen Kennelpiirin kokousta saapuneet, kokoukselle esittämät asiat.
- Kennelpiirin hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja asioita. Se ei voi siirtää toimivaltaansa niissä asioissa, joissa sen on yhdistyslain mukaan tehtävä päätökset. Kennelpiirin toimihenkilöillä sekä Kennelliiton piirin alueella toimivilla toimihenkilöillä on kutsuttaessa läsnäolo- ja puheoikeus Kennelpiirin hallituksen kokouksissa oman alansa asioita käsiteltäessä.

20 §
Kennelpiirin hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä
tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, joka toimitetaan kirjeellä tai sähköisesti, viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kennelpiirin hallitus on kutsuttava koolle viipymättä, mikäli vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii tarkoituksen ilmoittaen.

21 §
Kennelpiirin varsinainen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun
mennessä. Hallitus lähettää vuosikokouskutsun Kennelpiirin varsinaiseen vuosikokoukseen jäsenyhdistyksille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta kirjeellä tai sähköisesti mainiten kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

Ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle, kun varsinainen vuosikokous itse on niin päättänyt, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 Kennelpiirin äänioikeutetuista jäsenyhdistyksistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta, ilmoittaen samalla kokouksen tarkoituksen. Ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta kirjeellä tai sähköisesti mainiten kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

22 §
Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä,
joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut 8:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole
puhe- eikä äänioikeutta kokouksessa.

Kennelpiirin vuosikokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä.
Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa Kennelpiirin vuosikokouksessa
käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama(t)edustaja tai edustajat. Kukin
valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla tavalla.

Kennelpiirin hallituksen jäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali
4. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ääntenlaskijoiden valinta
6. Kahden henkilön valitseminen tarkastamaan kokouksesta laaditun
pöytäkirjan
7. Edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta
9. Kuluvan kauden toimintasuunnitelma
10. Hallituksen jäsenten ja tilin- tai toiminnantarkastajien palkkioiden ja kulukorvausten määrääminen kuluvalle toimintakaudelle
11. Kuluvan kauden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen
12. valitaan puheenjohtaja seuraavalle kahdelle toimikaudelle
13. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eronneiden jäsenten tilalle
14. Kahden tilin- tai toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä
valitseminen
15. Jaostojen nimeäminen
16. Kennelliiton valtuustoehdokkaiden ja yleiskokouksen edustajien
valitseminen
17. Muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä
18. Asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu; niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa.

Asioiden ratkaisu kokouksissa
23 §
Kaikissa niissä asioissa, joista yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ei määrätä, noudatetaan Kennelpiirin ja Kennelpiirin hallituksen kokouksissa seuraavaa menettelyä:
Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut taakseen eniten ääniä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet.
Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide ja henkilövaaleissa arpa.

Sääntöjen muutos
24 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan Kennelpiirin varsinaisen tai
ylimääräisen yleiskokouksen päätös, joka on tehty vähintään 2/3
enemmistöllä annetuista äänistä, ellei yhdistyslain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Muutosehdotuksista on tiedotettava
jäsenyhdistyksille jäsenjulkaisussa tai Kennelpiirin verkkosivuilla
vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta
Kennelliiton hallituksen on hyväksyttävä sääntömuutos etukäteen

Kennelpiirin purkaminen
25 §
Päätös Kennelpiirin purkamisesta on tehtävä kahdessa yleiskokouksessa, joiden väli on vähintään neljä (4) kuukautta ja toisen niistä tulee olla varsinainen yleiskokous. Purkamispäätös on tehtävä molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä annetuista äänistä.
Jos Kennelpiiri puretaan, sen varat ja velat siirtyvät viimeisen yleiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti yhdelle tai useammalle
yhteisölle, jonka aatteellisena tarkoituksena on edistää koiraasiaa